Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Το έργο θα επιτύχει τα ακόλουθα αποτελέσματα:

  • Να αποκτήσει και να ελέγξει, σε διάφορα περιβαλλοντικά και κλιματικά πλαίσια στην περιοχή ΜΕΝΑ (Ιταλία, Ελλάδα και Ισραήλ), την αναπαραγωγή λύσεων και πρωτοκόλλων για μια βιώσιμη διαχείριση της παραγωγής ελαιολάδου και των εφοδιαστικών αλυσίδων, δηλαδή με χαμηλότερο αποτύπωμα άνθρακα, μειώνοντας τις επιπτώσεις ανθρώπινων δράσεων για το περιβάλλον και το κλίμα;
  • Με βάση τις βέλτιστες πρακτικές που συγκεντρώθηκαν σε ένα ειδικό εγχειρίδιο, να αποκτήσει λύσεις και πρωτόκολλα που μπορούν να αναπαραχθούν για τη διαχείριση των υποπροϊόντων και των αποβλήτων του εδάφους και του ελαιολάδου προκειμένου να προωθηθεί μια πιο κατάλληλη διαχείριση των πόρων, συμπεριλαμβανομένων του κύκλου ζωής τους. Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατόν να διατηρηθεί η τοπική βιοποικιλότητα, η διαθεσιμότητα του νερού, κλπ, και να μειωθεί η προσχωσιγενή διάβρωση και οι κίνδυνοι πλημμύρας;
  • Nα αποκτήσει καινοτόμες και πειραματικές λύσεις, οι οποίες, μέσα από αριθμητικά μοντέλα, επιτρέπουν ένα σωστό ορισμό της ικανότητας δέσμευσης του άνθρακα από τα ελαιόδεντρα και μια βελτιστοποίηση των διαδικασιών εμφύτευσης νέων ελαιόδεντρων. Η λειτουργία αυτή, πράγματι, θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με μια διαχείριση πιο βιώσιμη και με χαμηλότερες εκπομπές που προβλέπουν το απόθεμα άνθρακα και την ικανότητα συλλογής άνθρακα σε διαφορετικά σενάρια για το κλίμα;
  • Για την παρακολούθηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην αλυσίδα εφοδιασμού ελαιολάδου μέσω της συμμετοχής των παραγωγών για την εκπλήρωση μιας πιστοποίησης υπηρεσιών με άμεσο αντίκτυπο στο ίδιο το προϊόν – για τον καθορισμό ενός συστήματος σήμανσης των προϊόντων και συστημάτων διασφάλισης ποιότητας που σχετίζονται με την Ανάλυση Κύκλου Ζωής και την αξιολόγηση του αποτυπώματος άνθρακα;
  • Για την ποσοτικοποίηση στον τομέα των τεχνικών διαφορών και τις κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις από τις στρατηγικές που έχουν εντοπιστεί για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής;
  • Να αναγνωρίσει τη συμβολή των ελαιώνων στο μετριασμό της κλιματικής αλλαγής μέσω της πιστοποίησης πιστώσεων άνθρακα στην εθελοντικού χαρακτήρα αγορά, όπως έχει ήδη γίνει για τον τομέα της δασοκομίας, μειώνοντας τις εκπομπές και ενισχύοντας την ικανότητα αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα. Με τον τρόπο αυτό, είναι δυνατόν να διατηρηθούν ελαιώνες με σημαντικές περιβαλλοντικές λειτουργίες, αλλά με χαμηλή κερδοφορία, χάρη στα κίνητρα που συνδέονται με την πώληση των πιστώσεων άνθρακα. Στην πραγματικότητα, τα αιωνόβια δέντρα ελιάς ή αυτά με χαμηλή οικονομική αξία (δηλαδή με χαμηλή παραγωγή ελιάς), αντί να εγκαταλειφθούν και να αφεθούν να πεθάνουν, θα μπορούσαν να έχουν ως ρόλο την αναγνώρισή τους ως μέσα μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και να συνεχίσουν να παρέχουν σημαντικές υπηρεσίες οικοσυστήματος.

Μείνετε ενημερωμένοι με το ενημερωτικό μας δελτίο

Το OLIVE4CLIMATE – LIFE εκδίδει ένα 6-μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο για να σας κρατήσει ενήμερους σχετικά με τις εξελίξεις και τα επιτεύγματα του έργου. Θα σας ενημερώσουμε για τις εν εξελίξει δοκιμές, προηγούμενες και μελλοντικές εκδηλώσεις κατάρτισης και διάδοσης, καθώς και άλλες ειδήσεις που σχετίζονται με το έργο.