Σχετικά με το έργο

Η ιδέα

Η ιδέα του έργου αναπτύσσεται από τη σχέση μεταξύ των βιώσιμων γεωργικών τεχνικών, οι οποίες έχουν άμεσο αντίκτυπο το μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. Θα πραγματοποιηθεί μια αξιολόγηση του κύκλου ζωής προκειμένου να επιτευχθεί μια συστηματική εικόνα των διαδικασιών παραγωγής και των προϊόντων μέσω μιας ποσοτικής εκτίμησης του αποτυπώματος άνθρακα που συνδέονται με την παραγωγή έξτρα παρθένου ελαιολάδου. Η διαδικασία αυτή πρόκειται να δοκιμαστεί στις μεσογειακές χώρες με ετερογενείς περιβαλλοντικές συνθήκες και με σημαντικά αρχεία για την καλλιέργεια της ελιάς, σε τρία διαφορετικά γεωγραφικά σημεία: στην Ιταλία, στην Ελλάδα και στο Ισραήλ. Ο στόχος είναι να δοκιμαστούν χρήσιμες στρατηγικές για τη δημιουργία ενός βιώσιμου τομέα ελαιολάδου και για την προώθηση των προϊόντων που προέρχονται από ολοκληρωμένες και βιολογικές καλλιεργητικές μεθόδους που μπορεί να καθορίσουν τη βελτίωση της ισορροπίας μεταξύ του CO2 που απορροφάται και του CO2 που εκπέμπεται, και να το επιδείξουν στις χώρες που απευθύνεται για την υιοθέτησή τους.

Η αποστολή

θα προταθούν καινοτόμα μοντέλα καλλιέργειας, αλλάζοντας τις ποικιλίες της ελιάς ή καλλιεργητικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται, προκειμένου να μειωθούν οι γεωργικές εισροές και να αυξηθεί η βιωσιμότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας. Ένα σημείο που εστιάζει το έργο είναι να υπολογίσει τη ποσότητα του άνθρακα που απορροφάται από το οικοσύστημα του ελαιώνα και τη σύγκριση της εν λόγω ποσότητας με τις εκπομπές που συνδέονται με τη διαδικασία της καλλιέργειας προκειμένου να καθοριστεί το «νεκρό σημείο» μετά από το οποίο η ποσότητα του άνθρακα που απορροφάται υπερβαίνει τις εκπομπές που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της εφοδιαστικής αλυσίδας.
Ένας υπολογιστής χρήσεων γης θα εφαρμοστεί για την βελτιστοποίηση των γεωργικών λύσεων για το μετριασμό της κλιματικής αλλαγής.

Τα αποτελέσματα που θα προκύψουν θα συγκριθούν με τα πιθανά σενάρια για την αλλαγή του κλίματος, καθορίζοντας έτσι τα εργαλεία για τη πρόβλεψη των αποθεμάτων και των συλλεκτών και ως εκ τούτου, τη διύλιση ή τον εντοπισμό των καταλληλότερων επιλογών για τον περιορισμό της ανισορροπίας μεταξύ των εκπομπών/αποθεμάτων υπό διαφορετικούς συνδυασμούς κλίματος και γεωργίας/διαχείρισης σεναρίων. Το έργο θα οδηγήσει στο αποτύπωμα άνθρακα του ελαιολάδου σε συμμόρφωση με το πρότυπο ISO 14067 που θα επαληθευτεί από διαπιστευμένο τρίτο οργανισμό πιστοποίησης για τα ελαιόλαδα των εταιρειών των ενδιαφερομένων μερών που εμπλέκονται. Με αυτόν τον τρόπο θα είναι δυνατόν να ενισχυθεί η υψηλή ποιότητα του ελαιολάδου σύμφωνα με μια διαδικασία που θα έχει αξιολογηθεί και όχι απλά εκτιμηθεί.

Το εγχειρίδιο

Στα πλαίσια του έργου θα εκπονηθεί ένα Εγχειρίδιο, το οποίο θα παρέχει κατευθυντήριες γραμμές για:

  • βιώσιμη διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού για το ελαιόλαδο
  • διαχείριση του εδάφους και των αποβλήτων του τομέα ελαιολάδου
  • χρήση της καλλιέργειας της ελιάς ως εργαλείο για τον μετριασμό της ερημοποίησης και της διατήρησης της βιοποικιλότητας
  • ποσοτικοποίηση και την πιστοποίηση των πιστώσεων άνθρακα.

Μείνετε ενημερωμένοι με το ενημερωτικό μας δελτίο

Το OLIVE4CLIMATE – LIFE εκδίδει ένα 6-μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο για να σας κρατήσει ενήμερους σχετικά με τις εξελίξεις και τα επιτεύγματα του έργου. Θα σας ενημερώσουμε για τις εν εξελίξει δοκιμές, προηγούμενες και μελλοντικές εκδηλώσεις κατάρτισης και διάδοσης, καθώς και άλλες ειδήσεις που σχετίζονται με το έργο.